Stereotypy a predsudky v práci

Stereotypy a predsudky v práci

NEPRIAZNIVÉ STEREOTYPY A PREDSUDKY V PRÁCI MÔŽU MAŤ VPLYV NIE LEN NA MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY, ALE AJ NA VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV

V tomto článku preskúmame, aké sú typické stereotypy a predsudky v práci. Teda tie, s ktorými sa môžeme stretnúť (nielen) v pracovnom prostredí a aký vplyv môžu mať na samotných zamestnancov a aj celé pracovné prostredie a firmu.

 

1.  STEREOTYPY TÝKAJÚCE SA POHLAVIA

Medzi azda najdiskutovanejšie stereotypy za posledné roky nepochybne patria diskriminujúce presvedčenia o (ne)schopnosti a (ne)vhodnosti či už ženského, alebo mužského pohlavia, vykonávať určité povolania, či zastávať konkrétne roly v rámci spoločnosti.  

Stereotypy, spojené s pohlavím, sa môžu napríklad prejaviť v presvedčeniach o tom, že ženy sú emocionálne nestabilné, nie sú schopné stáť v čele veľkých firiem alebo, že muži sú lepší v technických povolaniach. Na druhej strane, muži, ktorí sa rozhodnú pre prácu „v tradičných ženských“ oblastiach, ako napríklad opatrovanie alebo učiteľstvo, môžu taktiež často čeliť predsudkom v súvislosti s nenaplnenými očakávaniami, že by mali pracovať „v tradične mužských“ povolaniach. Muži sa môžu takisto stretnúť aj s očakávaniami zo strany nadriadených, že otcovia nemajú také silné rodinné záväzky ako matky, a preto by mali byť k dispozícii aj pre nadčasy alebo cez víkendy. 

2.   STEREOTYPY SPOJENÉ SO VZHĽADOM

Tieto stereotypy sa týkajú fyzického vzhľadu zamestnancov. Príkladom môže byť presvedčenie, že atraktívni ľudia majú výhodu napríklad pri získavaní klientov pri obchodnej pozícii. Opačným prípadom môže byť znevýhodnenie menej atraktívnych ľudí, na základe fotografií v životopise (počas výberového konania).

3.   STEREOTYPY ODVÍJAJÚCE SA OD POVOLANIA

Ide o zovšeobecnené predstavy o ľuďoch, pracujúcich v kancelárii, v porovnaní s ľuďmi pracujúcimi v manuálnych povolaniach. Takéto stereotypy a predsudky v práci predstavujú názory, že ľudia, ktorí pracujú manuálne, nie sú tak inteligentní, ako zamestnanci pracujúci na „kancelárskych pozíciách“. Na druhej strane, môžeme sa stretnúť aj s presvedčením, že ľudia celoživotne pracujúci v kancelárii nie sú manuálne zruční a sú dokonca neschopní “vymeniť žiarovku”. Realita je však taká, že inteligencia nie je viazaná na žiadne konkrétne pracovné prostredie😊 .

S týmto stereotypom ide nepochybne ruka v ruke aj akýsi status a prestíž, avšak, je dôležité si uvedomiť, že každá práca je dôležitá, a preto má svoje miesto v spoločnosti, a rovnako tak aj zamestnanec, ktorý ju vykonáva, má svoju hodnotu a prínos pre spoločnosť, bez ohľadu na druh práce. 

Referencie ALEX PETERSON

4.   VEKOVÉ STEREOTYPY

Vekové stereotypy a predsudky sa týkajú nie len starších, ale aj mladých zamestnancov. Častý je predsudok, že starší človek nie je technologicky zdatný a nie je schopný nadobúdať nové znalosti alebo ďalším častým predsudkom je názor, že zamestnanci v pokročilom veku nie sú dostatočne ambiciózni. Na druhej strane, stále častejšie sa stretávame aj s presvedčením, že mladí ľudia sú leniví, pohodlní a nechce sa im pracovať. Avšak, nezriedka nájdete technologicky zdatnejšiu 50-tničku, než 25-ročného absolventa VŠ. 

5.   STEREOTYPY TÝKAJÚCE SA SEXUÁLNEJ ORIENTÁCIE

Stereotypy spojené so sexuálnou orientáciou zamestnancov sa môžu prejaviť nepriaznivými predsudkami voči homosexuálnym, bisexuálnym či transgender zamestnancom. Okrem iného, môže ísť napríklad o názory zahŕňajúce presvedčenia, že LGBT+ ľudia nemajú miesto v určitých pracovných prostrediach, nakoľko nepôsobia dostatočne profesionálne a podobne. Tieto stereotypy v práci môžu spôsobiť diskrimináciu vo forme odmietania náboru alebo povýšenia zamestnanca, na základe jeho sexuálnej orientácie. 

6.   RASOVÉ A ETNICKÉ STEREOTYPY

V tomto prípade hovoríme o stereotypoch týkajúcich sa rasovej či etnickej identity zamestnancov. Môže ísť napríklad o presvedčenia, že určitá etnická skupina je vhodná len na určité druhy práce alebo že zamestnanci nejakej rasy nemôžu byť dobrými vedúcimi pracovníkmi a preto by nemali zastávať vedúce pozície v organizácii. Taktiež, žiaľ, nie je výnimkou ani skutočnosť, že uchádzači o prácu patriaci k menšinovým rasovým alebo etnickým skupinám môžu čeliť diskriminácii pri náborových procesoch. 

7.   NÁBOŽENSKÉ STEREOTYPY

Stereotypy na základe náboženskej identity sa môžu týkať príslušníkov všetkých náboženstiev. Vplyvom bežnej laickej chyby v percepcii môže nastať typický príklad Haló efektu, vplyvom ktorého môžu byť zvýhodňovaní zamestnanci s rovnakou vierou. Môže ísť bežne aj o presvedčenia, že osoby inej viery nemôžu byť dôveryhodné alebo že niektoré náboženstvá sú lepšie ako iné. Vo výberovom procese napríklad môže byť odmietnutý absolvent teologickej fakulty, bez možnosti sa predstaviť osobne.

NEGATÍVNY VPLYV STEREOTYPOV

Existencia týchto stereotypov a predsudkov v pracovnom prostredí môže mať často za následok diskrimináciu voči zamestnancom, ktorí sú v menšine, čo môže viesť ku konfliktom na pracovisku a toxickej firemnej kultúre. Okrem iného, takéto nepriaznivé nastavenie vo firme môže mať vplyv aj na znižovanie pracovnej morálky a následne aj výkonnosti zamestnancov. Taktiež, tieto skutočnosti môžu mať veľký dopad aj na rozpad tímov a stratu talentov, či nepriaznivý vplyv na duševné a psychické zdravie zamestnancov, ktorí sú týmto stereotypom vystavovaní. 

 

AKO ZMIERNIŤ STEREOTYPY A PREDSUDKY V PRÁCI?
1.   VZDELÁVANIE

Prvým krokom na to, aby sme stereotypy apredsudky v práci eliminovali je vzdelávanie. Firma by mala poskytovať vzdelávacie programy a školenia o rozmanitosti a začlenení, ktoré pomôžu zamestnancom pochopiť, aký nepriaznivý vplyv majú stereotypy a predsudky na pracovné prostredie a na druhej strane aj pochopiť prínosy rozmanitých tímov. Optimálne však je so vzdelávaním v tejto oblasti začať už počas školského veku. 

2.  FIREMNÉ POLITIKY A POSTUPY

Ďalším krokom by malo byť vytvorenie a uplatnenie firemných politík a postupov, ktoré jasne zakazujú akúkoľvek formu diskriminácie a znevýhodňovania, a naopak podporujú inklúziu a inkluzívne správanie. Tieto politiky by mali byť jasné, viditeľné a dôsledne uplatňované.

3.  ROZMANITOSŤ TÍMOV

Tvorba rozmanitých tímov môže výrazne napomôcť k zmierneniu vyššie uvedených stereotypov a predsudkov. Veľkým benefitom tohto prístupu je aj skutočnosť, že rozmanité tímy, či už čo sa týka pohlavia, veku alebo rasy, spravidla prichádzajú ku kvalitnejším a kreatívnejším riešeniam. 

 

Investícia času a energie do inkluzívneho pracovného prostredia je morálnou povinnosťou firiem a každého z nás. Ak sa chcete inšpirovať a resp. prečítať si z tejto témy viac článkov, odporúčame vám prelistovať si náš blog. Nájdete tam aj články ako Ženský kolektív – katastrofa alebo príležitosť?, Pracujú nefajčiari viac, než fajčiari?, ktoré jednoznačne patria do témy: stereotypy a predsudky v práci.

 


Postrehli ste aj vy sami nejaké stereotypy a predsudky v práci? Budeme radi, ak nám napíšete na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku: unsplash.com