HR témy

HR témy roku 2022

AKÉ HR TÉMY BOLI NAJDISKUTOVANEJŠIE V ROKU 2022?

 

Prehupli sme sa do posledného mesiaca tohto roku, a preto sa môžeme obhliadnuť späť a bilancovať uplynulých 12 mesiacov. Každý rok prináša do našich životov a aj na pracovisko rôzne témy, ktoré sú prepojené na udalosti, ktoré sa za uplynulý rok udiali. Aké boli najdiskutovanejšie HR témy, ktoré sa odrazili aj na pracovnom prostredí?

HYBRIDNÝ MODEL FUNGOVANIA V PRÁCI

HR témy sa stále venovali aj problematike Covidu. Postcovidové obdobie prinieslo návrat zamestnancov na pracoviská, ale nie v 100% miere, ako sme boli zvyknutí. Organizácie prechádzali na flexibilné, otvorené kariérne modely so zvýšenou mobilitou a na základe prieskumu spoločnosti Deloitte o návrate na pracoviská z roku 2021 už 68 % spoločností uplatňuje hybridný model.
Tieto zmeny predstavujú množstvo nových výziev pre HR, vymýšľanie politík práce na diaľku s cieľom dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, pracovných výhod, udržiavania firemnej kultúry.

ROZMANITOSŤ-DIVERZITA, ROVNOSŤ A ZAČLENENIE-INKLÚZIA

Spoločnosti mali a budú mať viac medzinárodných a rôznorodých pracovných síl. HR oddelenie muselo k tejto otázke pristupovať aktívnejšie s cieľom udržiavania pozitívnych vzťahov medzi spolupracovníkmi z rôznych prostredí. Rozmanitosť sa vzťahuje na prítomnosť rozdielov v danom prostredí; na pracovisku to môže znamenať rozdiely v rase, etnickom pôvode, pohlaví, rodovej identite, sexuálnej orientácii, veku a sociálno-ekonomickom zázemí. HR témy sa často týkajú nastavení vzťahov, avšak táto téma bola aktuálne o čosi dôležitejšia ako minulé obdobia.

 

PREHODNOTENIE BENEFITOV

HR témy sa každoročne dotýkajú aj nastavenia benefitov. Atraktívne pracovné pozície a platy už nemajú takú váhu, ako kedysi. Mnohí zamestnanci si teraz cenia flexibilitu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Podľa prieskumu LinkedIn Talent Insights 2022 – je u zamestnancov, ktorí majú flexibilný pracovný čas, 2.6- krát vyššia pravdepodobnosť, že budú vo svojej spoločnosti pracovať radi a 2.1- krát vyššia pravdepodobnosť, že ju budú odporúčať ostatným. Neoceniteľnú úlohu mali v roku 2022 personalisti a vôbec HR, ktoré muselo pri strategickom plánovaní viac upriamiť pozornosť na odmeňovanie a benefity.

Referencie ALEX PETERSON

EMPLOYER BRANDING

Značka zamestnávateľa niekedy nebola pre zamestnanca taká dôležitá. Z roka na rok sa však HR témy venujú popularite firemnej značky vo zvýšenej miere. Konkurencia je silná a spoločnosti pochopili, že dobrý marketing je kľúčový. Firemná kultúra je pre mnohých uchádzačov rozhodujúcim faktorom pri zvažovaní možností zamestnania. Jedným zo základných spôsobov, ako môžu organizácie sprostredkovať svoju kultúru vonkajšiemu svetu, je employer branding. Sociálne médiá a povedomie o značke idú zvyčajne ruka v ruke. Nikdy predtým neboli ľudské zdroje tak prepojené so stratégiami budovania značky spoločnosti a s tým, ako ovplyvňujú zamestnancov, potenciálnych kandidátov a samotnú spoločnosť. Obchod a marketing boli vždy v úzkom spojení, ale teraz v tom hrá úlohu aj HR.

NÁJDENIE A UDRŽANIE SI KĽÚČOVÝCH ZAMESTNANCOV

HR témy sú prirodzene o ľuďoch, talentoch a o ich vyhľadávaní. Taktika hľadania kľúčových zamestnancov bola aj v roku 2022 náročnejšia a celý proces si vyžadoval viac úsilia. V niektorých prípadoch bola potrebná užšia spolupráca rôznych úrovní vedenia spoločnosti, pre zabezpečenie väčšej efektivity výberových procesov.  Spoločnosti vylepšovali Referral programy (odporúčanie kandidáta zamestnancom firmy), prekopali inzerciu a intenzívnejšie sa venovali oblasti recruitmentu, ale aj talent manažmentu.

DIGITALIZÁCIA V OBLASTI HR

Digitalizácia zasiahla prirodzene aj oblasť personalistiky a HR témy sa spájali aj s touto modernizáciou. Automatizácia uľahčuje spoluprácu naprieč tímami v rôznych mestách či dokonca krajinách a vďaka dátam, ktoré sú jej základnou súčasťou, dokážeme vyhodnocovať všetky kroky a navrhovať efektívnejšiu budúcnosť. Náborový proces si už nevieme predstaviť bez inzerovania pracovných ponúk, či realizácie videohovorov počas covidu. K digitalizácii HR procesov pristupuje v posledných rokoch čoraz viac spoločností. Je to logický krok, ktorý so sebou prináša úsporu nákladov, väčšiu efektivitu práce a najmä flexibilitu pre zamestnancov aj zamestnávateľa (žiadne papierové dokumenty).

 


Večne živé sú samozrejme aj HR témy ako:  mentálne zdravie pracovníkov well-being, hiring ľudí zo zahraničia, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Postrehli ste aj nejaké iné, ďalšie HR témy, ktoré vami v roku 2022 zarezonovali?  Budeme radi, ak nám napíšete  na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

SCHEIN, E. – MAANEN, J. Career Anchors. San Francisco : Willey, 2013

SCHEIN, E. Career Anchors Revisited: Implications for the Career Development in the 21st Century. In NHRD Journal. 2007. Dostupné na internete: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0974173920070407

SVOBODOVÁ, D. Personal Career Anchors of the University Students. In Acta academica karviniensia. 2016. Dostupné na internete: https://aak.slu.cz/artkey/aak-201601-0008_Osobni-karierove-kotvy-studentu-vysokych-skol.php

Karierne kotvy

Kariérna kotva – ktorá je tá vaša? Otestujte sa

NAŠE KARIÉRNE ROZHODNUTIA ZNAČNE OVPLYŇUJÚ NIELEN NAŠU PRACOVNÚ SPOKOJNOSŤ, ALE CELKOVÚ SPOKOJNOSŤ ČLOVEKA A KVALITU ŽIVOTA

K správnym voľbám v oblasti našej kariéry nám môže napomôcť práve znalosť našich kariérnych kotiev. Kariérna kotva vyjadruje naše životné postoje, hodnoty, priority, ambície či ciele spolu s našimi schopnosťami a potrebami. Ich znalosť nás vie nasmerovať k práci, v ktorej budeme naozaj spokojní, ktorá nás bude napĺňať a ktorá bude v harmónii s našimi potrebami v otázkach work-life balance. 😊

U každého z nás sú do istej miery zastúpené všetky kariérne kotvy. Avšak, u väčšiny ľudí spravidla prevláda práve jedna z nich. Ktorá je tá vaša dominantná kariérna kotva?

 

1. TECHNICKO-FUNKČNÁ KARIÉRNA KOTVA

Ak u vás prevláda technicko-funkčná kariérna kotva, v práci je pre vás prvoradé byť expertom vo svojej oblasti. Dôležitý je pre vás neustály rozvoj a vzdelávanie sa v konkrétnej špecializácii. Z tohto vyplýva, že medzi najlákavejšie pracovné benefity radíte práve možnosť rozvoja, získavania nových schopností a zručností a návštevy kurzov, ktoré vedú k zdokonaľovaniu vašej odbornosti. To sa odráža aj pri hľadaní nových kariérnych výziev, kedy sú pre vás zaujímavé pracovné ponuky s možnosťou využitia vašich znalostí a zároveň možnosťou ďalšieho rastu. Naopak, pre týchto ľudí spravidla nie sú zaujímavé manažérske a teamleaderské pozície, nakoľko práca s ľuďmi, či dokonca ich vedenie, nemusí byť “ich šálka kávy”. Tento typ kariérnej kotvy je častý u ľudí pôsobiacich napríklad IT sektore – najmä programátori, či chirurgov, ale aj pri rôznych experných pozíciách.

2. MANAŽÉRSKA KARIÉRNA KOTVA

Táto kariérna kotva je do určitej miery v kontraste s predchádzajúcou. Ak u vás dominuje manažérska kariérna kotva, pravdepodobne milujete prácu s ľuďmi a napĺňa vás ich vedenie a právomoc rozhodovať. Vašou prioritou je riadenie procesov, teamov, rozhodovanie. Vnútorne vás napĺňa, keď vaše oddelenie, či firma môže prosperovať a rozvíjať sa.  V rámci organizačnej štruktúry sú pre vás zaujímavé hierarchicky vyššie pracovné pozície, čo znamená, že väčšie organizácie s veľkým počtom hierarchických úrovní sú pre vás “to pravé orechové”, nakoľko so sebou nesú možnosti kariérneho rastu a stúpania po rebríčku organizačnej štruktúry spoločnosti.

 

3. ISTOTA / STABILITA

Ak je pre vás prioritou pocit bezpečia a istoty, nemáte radi zmeny a dôležité je pre vás dlhodobé stabilné zamestnanie, s najväčšou pravdepodobnosťou u vás prevláda táto kariérna kotva. Pokiaľ majú títo ľudia istú prácu s pravidelným príjmom, zmenu zamestnávateľa nezvažujú. Dlhodobé zamestnanie v jednej organizácii uprednostnia aj pred možnosťou vyššieho zárobku v inej spoločnosti. Čo sa týka povahy práce, vyhovuje im opakujúca sa, predvídateľná a rutinná pracovná náplň.  Vhodnými pracovnými pozíciami môže byť, okrem iných, napríklad pozícia fakturanta či validátora. Tento typ ľudí sa tiež uplatňuje v štátnej správe, či samospráve, ale aj vo veľkých stabilných spoločnostiach.

Referencie ALEX PETERSON

4. AUTONÓMIA/NEZÁVISLOSŤ

Potrebujete byť sám sebe pánom? Potom je veľmi pravdepodobné, že u vás prevláda kariérna kotva autonómie. Tento typ ľudí neznesie niečiu kontrolu a pravidlá, a naopak, nevyhnutná je pre nich sloboda, nezávislosť a samostatnosť. Ak sa človek s dominujúcou kotvou autonómie a nezávislosti rozhodne zamestnať, pri hľadaní práce vyhrávajú flexibilné pozície s veľkou dávkou voľnosti, čo sa týka nielen času a miesta výkonu práce. Zároveň, dôležité sú jasne definované ciele, ktoré treba naplniť. Vhodnejšie sú menšie, flexibilnejšie firmy. A naopak, veľké nadnárodné korporáty s komplikovanejšími procesmi sú pre týchto ľudí nočnou morou. Typickými povolaniami môžu byť napríklad obchodné pozície, či rôzne profesie vo sfére umenia. A samozrejme, vlastné podnikanie.

5. KREATIVITA

V prípade tejto kariérnej kotvy môžeme hovoriť o podnikavých ľuďoch, ktorí majú neustále potrebu tvoriť a prichádzať s novými originálnymi nápadmi a ideami. Motivuje ich možnosť vytvoriť niečo nové a zanechať po sebe stopu vo forme nového produktu, či služby. Poháňa ich aj riziko, ktoré ide ruka v ruke s tvorbou nových vecí a riešení. Týchto ľudí ubíja rutinná, opakujúca sa pracovná náplň. Profesie vyžadujúce inovatívny a nekonvenčný spôsob myslenia sú pre nich tá správna voľba. Ľudia s kariérnou kotvou kreativita sa nájdu napríklad v oblastiach vedy a umenia. Najspokojnejší sú vo vlastnom podnikaní, ale tiež ako súčasť nových rozbiehajúcich sa spoločností, či oddelení.

6. ODDANOSŤ

Ľudia s najvýraznejšou kariérnou kotvou “oddanosť” sú charakteristickí potrebou pomáhať druhým a byť prínosom pre spoločnosť. Často sa venujú problematikám v oblastiach menšín, či životného prostredia. Vhodnými zamestnávateľmi sú spoločensky zodpovedné spoločnosti alebo pracovné pozície v neziskových organizáciách. Samozrejme, títo ľudia sa nemusia realizovať len v globálnych témach. Silno zastúpenú kotvu oddanosti môže mať aj lekár s príležitosťou liečiť, právnik, ktorý háji spravodlivosť, či majiteľ firmy s cieľom mať spokojných zamestnancov.

7. SÚŤAŽIVOSŤ

Je vaším motorom prijímanie a prekonávanie výziev? Ste cieľavedomá, sebavedomá osoba, ktorá dokáže vyriešiť aj neriešiteľnú situáciu a prekonať každú prekážku? Ak áno, toto je vaša preferovaná kariérna kotva. V tomto prípade ide o priebojných jedincov, pre ktorých prioritou je naplniť cieľ a dosiahnuť viac než požadované výsledky. Hľadajú dynamickú prácu, ktorá prináša neustále nové výzvy, v ktorej sa nebudú nudiť a dostanú možnosť preukázať svoje schopnosti. Z tohto dôvodu sú pomerne obvyklé časté zmeny zamestnaní. Zaujímavá je pre nich práca vo vysoko konkurenčnom prostredí. Môže ísť napríklad o manažérov, obchodníkov alebo profesionálnych športovcov.

8. ŽIVOTNÝ ŠTÝL

WORK-LIFE balance – ten je u vás na prvom mieste. Hľadáte ten správny pomer medzi kariérou, rodinou a osobnými potrebami, nakoľko všetky tieto oblasti majú pre vás približne rovnakú váhu a žiadnu z nich nechcete zanedbať. Za dôležité pracovné benefity tu možno považovať pružný pracovný čas, ktorý si zamestnanec môže zosúladiť s osobnými potrebami (napr. vyzdvihnutie deti zo školy, z krúžkov a pod.) Táto kariérna kotva môže častejšie prevládať u žien, ale nie je to vôbec pravidlom.

 

TESTY NA IDENTIFIKÁCIU KARIÉRNYCH KOTIEV

Testov na identifikáciu dominantných kariérnych kotiev nájdete na webe celú paletu. My odporúčame napríklad tento: https://psycho-tests.com/test/sheins-career-anchors

Je dôležité brať do úvahy aj fakt, že kariérna kotva/kotvy a ich zastúpenie sa u človeka v priebehu života menia, či už vekom a nadobudnutými skúsenosťami, alebo aj vplyvom rôznych životných zmien. Odporúčame preto, aby ste si test kariérnych kotiev raz za pár rokov zopakovali.

Samozrejme, podobné testy môžu byť jedným z ukazovateľov vašich kariérnych preferencií, ale spravidla nie sú tak hĺbkové, a preto neodporúčame robiť závažné rozhodnutia výlučne len na základe výsledkov podobných testovaní. Pokiaľ si neviete rady, čo so svojou kariérou, pokojne sa obráťte na nás v téme kariérneho poradenstva. Viac informácií na: ALEX PETERSON – naše služby


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroj obrázku:  https://unsplash.com/

Zdroje:

SCHEIN, E. – MAANEN, J. Career Anchors. San Francisco : Willey, 2013

SCHEIN, E. Career Anchors Revisited: Implications for the Career Development in the 21st Century. In NHRD Journal. 2007. Dostupné na internete: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0974173920070407

SVOBODOVÁ, D. Personal Career Anchors of the University Students. In Acta academica karviniensia. 2016. Dostupné na internete: https://aak.slu.cz/artkey/aak-201601-0008_Osobni-karierove-kotvy-studentu-vysokych-skol.php

Bizardne povolania v minulosti

Povolania z minulosti

KTORÉ BIZARNÉ POVOLANIA Z MINULOSTI BY STE SI VYSKÚŠALI?

VIETE, ČO ROBIL LAMPÁR, ĽUDSKÝ BUDÍK ALEBO VYREZÁVAČ ĽADU?  V dnešnom článku si exkurziou do minulosti pripomenieme niektoré netradičné profesie, ktoré mali v minulosti svoje čestné miesto, no dnes ich už považujeme, len za akési bizarné povolania. Počuli ste o týchto profesiách?

 

ZBERAČ KOLKOV

Ste nadšencom bowlingu? Pri najbližšej hre si spomeňte na toto bizarné povolanie z minulosti, ktoré väčšinou vykonávali najmä chlapci a mladí muži, vtedy nazývaní „pin boys“. Dnes už vnímame ako samozrejmosť, že nám kolky pozbiera stroj, v minulosti to však museli robiť ľudia – zberači kolkov. Našťastie, v roku 1936 Američan Gottfried Schmidt prišiel so svojím vynálezom – automatizovaným mechanizmom na zber a spätné uloženie kolkov na bowlingovú dráhu, čím tínedžeri prišli o brigádu a spoločnosť o toto, pre dnešný svet, už bizarné povolanie. 😊

 

Zberač kolkov

Zdroj obrázku:  https://www.shorpy.com/node/1686

 

ZAMETAČ PRE BOHÁČOV

V 19. storočí, kedy boli anglické ulice často špinavé a plné odpadu, si šľachtici často najímali osobných zametačov. Keď chceli šľachtici prejsť cez cestu bez toho, aby si zašpinili topánky či oblečenie, zametač kráčal tesne pred nimi a zametal ulicu len pre nich. Nepripomína vám toto bizarné povolanie niečo? Napríklad dnešný Curling? 😊

 

PROFESIONÁLNY SMÚTIACI 

Počas 19. storočia boli pohreby vnímané ako symbol spoločenského postavenia. Počet trúchliacich na pohrebe bol priamo úmerným vyjadrením prestíže, postavenia a majetnosti. Na základe dopytu vzniklo ďalšie bizarné povolanie. Bohatí pozostalí často využívali možnosť prenajať si profesionálnych smútočných hostí na pohreby svojich najbližších. Týchto profesionálnych smútiacich zamestnávali priamo pohrebné ústavy. Našťastie už vyšli z módy a zostali v historických archívoch.

ĽUDSKÝ BUDÍK

Až do roku 1920 išlo o skutočne často využívanú službu. Náplň práce budičkárov spočívala v klopaní na okno v stanovenom čase.Keď bolo okno privysoko, využívali dlhú tyč alebo hádzali do okien kamienky a hlasno kričali, až dokým si neboli istí, že sa zákazník zobudil. Naša otázka znie, kto zobudil týchto budičov? 😊

LAMPÁR – SVETLONOS

Verejné osvetlenie z dôvodu bezpečnosti hralo významnú úlohu už od roku 1807, kedy boli plynové lampy neoddeliteľnou súčasťou väčšiny ulíc. Táto skutočnosť so sebou priniesla aj nové, dnes už pre nás, bizarné povolanie – takzvaného lampára, ktorý tieto plynové lampy zažínal každý deň po zotmení a naopak, hasil plameň vždy nadránom. Zažínač využíval pri svojej práci dlhú tyč a veľmi obdobnú techniku, ako Deduško Večerníček pri zažínaní hviezd. 😊

VYREZÁVAČ ĽADU

Ak poznáte Elzu a obľúbenú rozprávku Ľadové kráľovstvo, možno si spomeniete na jednu zo scén, kde muži vyrezávali ľad. Áno, toto bizarné povolanie v minulosti skutočne existovalo. Profesionálni rezači ľadu, ako z názvu jasne vyplýva, sa venovali vyrezávaniu ľadu z jazier. Ľad potom dodávali do obchodov alebo priamo do domácností.

NA ZÁVER …

Tak čo, ktoré bizarné povolanie z minulosti by ste si radi vyskúšali vy? 😊 Priznajme si úprimne, vyskúšať si niektoré z nich na jeden deň je možno ešte vcelku prijateľné, ale zasvätiť jednej z týchto profesií celý život? Možno ste po prečítaní tohto článku zasa o trošku vďačnejší za aktuálnu modernú dobu😊

 


Veríme, že sme vás týmto oddychovým článkom trošku pobavili. Niekedy nie na škodu pozrieť sa späť do minulosti a zhodnotiť, ako sa svet posunul ďalej. Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

ZDROJE: 

https://kariernyporadca.com/ako-vyzeral-svet-prace-v-minulosti-2/

https://www.vedelisteze.sk/galerie/12-zvlastnych-povolani-minulosti-ludia-zarabali-aj-vykopavanim-mrtvych

https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000138/1556355/18-najcudnejsich-povolani–ktore-kedysi-ludia-realne-vykonavali

https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000158/1381693/10-povolani–ktore-pohltila-doba–Dnes-ich-uz-nenajdete-

Zdroj obrázku: Pixabay

Zdroj obrázku 2: https://www.notechmagazine.com/2015/05/human-alarm-clocks.html

 

Zlyhanie v práci

Zlyhanie v práci – prečo sa ho nebáť a ako sa z neho poučiť

„ZLYHANIE NIE JE OPAKOM ÚSPECHU, JE JEHO SÚČASŤOU.“

Zlyhanie v práci  je veľmi nepríjemný, často až zdrvujúci pocit. Či už ide o skazený meeting, nepríjemný telefonát, chybu v procese (ktorého kontrolu máte na starosti) alebo spôsobenú nepríjemnosť v dôsledku meškania, či zábudlivosti. Dôvodov pre pocit zlyhania v práci môže byť mnoho, od najmenších drobností, nad ktorými mnohí mávnu rukou, až po závažné chyby s dlhodobými následkami pre firmu alebo tím.  

Dôležité je uvedomiť si, že napriek tomu, ako sa v danej chvíli cítime, z dlhodobého hľadiska sú to práve zlyhania, vďaka ktorým sa v živote učíme a posúvame vpred. Ako sa teda zlyhaniu v práci postaviť zoči voči a vyťažiť z neho, čo najviac, sa dozviete v našom článku. 

 

ZOPÁR RÁD, AKO PRIJAŤ ZLYHANIE A POSUNÚŤ SA VPRED

Zlyhanie v práci je spojené s mnohými (pre nás v tej chvíli) nepríjemnými emóciami. Môže to byť hnev, strach, stres, zahanbenie, výčitky, sebaľútosť, či iné pocity, ktoré so zlyhaním úzko súvisia. Je úplne v poriadku, ak tieto emócie pociťujeme. Dôležité je: nestratiť sa v nich, vedieť si odpustiť a následne konať. Nie je tak dôležité samotné zlyhanie, ako naša reakcia naň. 

1. PRIZNAJTE SI CHYBU, ALE NETRESTAJTE SA

Ak sa stala chyba v dôsledku vášho rozhodnutia, priznajte si ju. Buďte k sebe úprimný, nehľadajte výhovorky. Posilní to vašu sebadôveru a schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Ospravedlňte sa, ak je to potrebné, ale v každom prípade si musíte vedieť odpustiť najskôr vy sami, na to, aby ste sa mohli posunúť ďalej. 

Niekedy majú ľudia pocit, že zlyhali, aj keď vedia, že dali zo seba maximum. Neobviňujte sa, keď dobre viete, že nie je možné ovplyvniť vonkajšie okolnosti. Namiesto toho pozbierajte svoju energiu a premýšľajte nad riešením vzniknutej situácie. 

2. PREBERTE ZODPOVEDNOSŤ, NEVYHOVÁRAJTE SA

Prebrať zodpovednosť znamená, byť schopný podniknúť praktické kroky k náprave, bez zbytočných špekulácii „čo by bolo, keby bolo“. Prijmite situáciu takú aká je, hľadajte spolu s najbližšími kolegami/priateľmi najlepšie možné riešenie. Tiež, najjednoduchšie je hľadať iného vinníka. To vás však odvedie od riešenia a zároveň od vlastného sebapoznania a zlepšenia. 

Referencie ALEX PETERSON

3. VYUŽITE ZLYHANIE NA SEBAPOZNÁVANIE

Sebapoznávanie je celoživotný proces, vďaka ktorému sa rozvíjame a rastieme. Využite svoje chyby a zlyhania na to, aby ste sa podobným situáciám v budúcnosti vyhli. Identifikujte príčiny vašich zlyhaní, aby ste vedeli, čo konkrétne stojí za vašim zlyhaním. Neopakujte tie isté chyby 😊. Žiadajte si úprimný feedback od vašich kolegov, uvažujte nad ním a podniknite konkrétne kroky na zlepšenie v každom bode feedbacku.  

 

4. NEMAJTE ZO ZLYHANIA STRACH

Neberte zlyhanie v práci ako strašiaka. Nevyhýbajte sa istým situáciám, či novým projektom kvôli strachu zo zlyhania. Je to prirodzená súčasť procesu učenia sa. Ukracujete sa tak o úžasnú možnosť dozvedieť sa o sebe niečo nové, preskúšať svoje schopnosti, či zažiť na vlastnej koži „aké to je“ ísť až na hranicu svojich možností.  

NA ZÁVER …

Nič nie je také zlé, aby nemohlo byť ešte horšie 😊. Neberte sa až tak vážne, celý život budete robiť nové a nové chyby. Najdôležitejšie je, aby sa ich človek naučil prekonať a mohol  ísť ďalej 😊.

 


Budeme radi, ak nám napíšete  Vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

ZDROJE: 

https://generalibalans.sk/ako-prekonat-neuspech-v-praci/ 

https://sk.hacksforlife.net/10258101-how-to-bounce-back-from-a-failure-at-work#menu-7 

https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000145/1499899/Prestante-sa-bat–Zbavte-sa-stresu-a-budte-v-praci-spokojni 

https://gtog.eu/10-dolezitych-lekcii-o-kariere-ktore-sa-vacsina-ludi-naucila-v-zivote-prilis-neskoro/ 

https://www.welcometothejungle.com/sk/articles/nie-je-co-stratit-pribehy-piatich-ludi-ktori-zo-zlyhania-vytazili-maximum 

Zdroj obrázku: Shutterstock

Feedback pri výberovom procese

Feedback pri výberovom procese

FEEDBACK OD HR – AKÚ SPÄTNÚ VÄZBU BY MAL KANDIDÁT DOSTAŤ?

Zažili ste už, že ste netrpezlivo čakali, ako ste obstáli na interview alebo ste dokonca len čakali, či sa vám vôbec niekto ozve?  Sme si istí, že sa vám to stalo najmenej raz 😊 Ako sme si už spomínali v predchádzajúcom článku, feedback, resp. spätná väzba, je dôležitým aspektom nie len pre náš súkromný život, ale aj pre ten pracovný. Poznať svoju situáciu, hodnotenie  a na základe neho sa vedieť „pohnúť ďalej“ je v niektorých situáciách naozaj kľúčové. Dvojnásobne to platí vtedy, ak si aktívne hľadáte zamestnanie.  

 

FEEDBACK PO REAKCII NA PRACOVNÚ PONUKU

Mnohí zamestnávatelia/personálne spoločnosti v pracovných inzerátoch uvádzajú, že budú kontaktovaní len uchádzači, ktorí spĺňajú dané kritériá. Úprimne, ako kandidáti to vnímame ako nevýhodu, avšak treba uznať, že nie je možné osobne skontaktovať každého a s každým nevyhovujúcim kandidátom viesť diskusiu, prečo do užšieho výberového procesu nepostupuje. Bohužiaľ kapacity HR oddelení to naozaj neumožňujú a treba to jednoducho rešpektovať 😊, ALE poďme sa venovať tomu, čo by sme od HR dostať jednoznačne mohli.  

FEEDBACK PO TELEFONICKOM ROZHOVORE (PRESCREENINGU)

V prípade, že s vami daný personalista nadviaže kontakt a dohodnete sa na ďalšom smerovaní, nasledovné kroky by mali byť pre vás jasné. Buď vám ihneď navrhne termíny stretnutia, alebo vám povie, že sa vám ozve do konca týždňa a pod. Telefonický prescreen personalistovi (HR) poslúži na dozistenie informácií, ktoré sa v CV nedočítal, preverenie znalostí jazyka, či čiastočné spoznanie osobnosti kandidáta a podobne.  Ak sa vám personalista (HR) neozve v dohodnutý čas s ďalšími inštrukciami, pripomeňte sa.  Ideálne napíšte krátky email 1 deň po termíne.  Feedback ohľadom ďalšieho procesu by mal byť jednoznačne dodržaný. Na druhej strane tiež chápme, že vo firmách vznikajú neočakávané objektívne skutočnosti, ktoré niekedy sľúbený feedback “do piatku” presunú o ďalšie dni. Ak ste v roli kandidáta, toto potrebujete akceptovať a ostať s HR v kontakte. 

FEEDBACK PO INTERVIEW

Veríme, že feedback po pohovore je istou samozrejmosťou a dostane ho naozaj každý kandidát. Ak sa tak  nestane, môžeme to považovať za isté zlyhanie na strane HR, či hiring manažéra. Predsa, v tomto štádiu sa feedback vyslovene žiada a je snáď aj džentlemenskou slušnosťou 😊 Investovali ste svoj čas, energiu, prejavili ste maximálnu snahu, pripravili ste sa na stretnutie. Ak sa vám potencionálny zamestnávateľ neozve v dohodnutom čase, neváhajte sa pripomenúť. Či už mailom alebo telefonicky. Nezabúdajte však na profesionalitu.  

Referencie ALEX PETERSON

FEEDBACK – VÝBEROVÝ PROCES JE ZDĹHAVÝ

Feedback, ktorý je „ošemetný“ je mnohokrát práve v tejto fáze. Zamestnávateľ očakáva kandidátov na porovnanie, výberový proces má veľa kôl a vy stále neviete, na čom vôbec ste. HR, resp. zamestnávateľ by vás aj v prípade, že nemá jasný feedback mal informovať priebežne o statuse. Udržiavať s vami živý kontakt a upovedomiť vás o tom, že potrebujú ďalší čas na komplexné rozhodnutie. Táto situáciu sa stáva hlavne počas leta, kvôli dovolenkám, alebo v čase kedy má firma značne veľa otvorených pracovných pozícií. Typ pre HR – nakoľko existujú ATS* systémy, odporúčame využívať šablóny, ktoré kandidátov upozornia na to, že s nimi rátate, avšak finálny verdikt ešte nie je známy Aspoň to málo pre nich urobiť jednoznačne vieme 😊      (*Applicant Tracking System – softvér na zefektívnenie výberového procesu) 

FEEDBACK- VÝBEROVÝ PROCES SA UKONČIL

Výberový proces sa v špecifických prípadoch môže ozaj naťahovať, až sa medzičasom ukončí a personalistovi zostalo na ruke ešte zopár vhodných kandidátov. Čo s nimi? Nikto nechce ostať v nevedomosti a možno aj keď prácu nehľadá aktívne, ako HR, by sme ich o konečnom uzatvorení a obsadení pozície mali informovať  (hoci aj dodatočne alebo v oneskorení). Feedback je v tomto prípade aj akými nástrojom pre potvrdenie profesionality a zodpovednosti, ktorú voči svojim kandidátom máme. Ako je v HR bežné, nikdy nevieme, kedy budeme s týmito kandidátmi opäť v kontakte a budeme ich znova oslovovať do výberového procesu (to môže byť hlavne situácia v SSC-Shared service centrách). 

 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIE PRE HR ODDELENIE:
  • Feedback poskytnite, hoci s oneskorením – ak môžete, využite telefonát, ten je vždy ľudskejší 
  • Využívajte ATS systémy (jednoducho si viete vytvoriť aspoň šablóny, ktoré vám komunikáciu urýchlia) 
  • Nikdy neviete, kedy daného kandidáta budete opäť „potrebovať“ 
  • Uznaním si chyby (zabudnutého feedbacku) získate ďaleko viac, ako keď kandidáta budete ignorovať 
  • Dbajte na časové hľadisko – snažte sa hiring manažérov upozorniť na veľkú firemnú konkurenciu a na to, že každý deň bez feedbacku, môže byť stratou aj pre samotnú spoločnosť (Employer branding nie je len populárna téma; je skôr nutnosťou, ak chcete mať “navrch” oproti konkurencii, a to aj pri získavaní kľúčových kandidátov). 
  • V prípade využitia ATS, ako prvý signál pre kandidátov použite automatickú odpoveď. Pokúste sa ju personalizovať a pokiaľ vopred viete, že proces bude trvať určitú dobu, informujte kandidátov aj týmto spôsobom. 
PERSONÁLNA SPOLOČNOSŤ VS. FIRMA

Existuje rozdiel medzi tým, aký feedback a v akom termíne by mala poskytnúť firma a personálna spoločnosť?  Áno existuje.  Ak komunikujete priamo s firmou, dostávate feedback zväčša z prvej ruky (hoci aj tu môže byť sprostredkovaná informácia od Hiring manažéra cez HR alebo asistenta/ku).  Niekedy sa však feedbacku nedopátrate.   

Na druhej strane personálna spoločnosť by mala byť vašim partnerom. Mala by postrážiť výberový proces a pripomínať váš profil vo firme, až kým vás nedostane na interview.  V prípade, že sa proces uzavrie, informuje všetkých kandidátov.  Pokiaľ sa proces naťahuje, diplomaticky sleduje obe strany – aby kandidáti vytrvali, a aby sa firma poponáhľala😊 Kvalitnú personálnu spoločnosť teda spoznáte podľa toho, že na vás nezabudne. A pokiaľ je to možné, prezistí detailnú spätnú väzbu.

 

Na záver trošku ľudskosti 😊 Aj keď sa k  vám, ako kandidátom, feedback nedostaví včas, berte do úvahy, že na druhej strane je tiež iba človek…tak ako vy. Môže sa stať, že je v jeho/jej najlepšom záujme, dané informácie poskytnúť, ale nestalo sa tak z mnohých dôvodov (časová kapacita, nové projekty, či osobné/zdravotné problémy v  daný deň). Slušne sa pripomeňte. Za to nič nedáte.  

Feedback je jedinečný spôsob, ako sa v živote dostať ďalej. 

 


Máte aj vy konkrétne skúsenosti s problematikou spätnej väzby vo výberovom proceseBudeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

Zdroj obrázku:  Pexels.com

Feedback pri hľadaní práce

Feedback pri hľadaní práce

FEEDBACK – AKO A KEDY SI HO PÝTAŤ PRI HĽADANÍ PRÁCE?

Feedback alebo inak „spätná väzba“ je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Niekedy ho nevedomky prijímame alebo adresujeme v bežnom živote. Ako s ním pracovať pri hľadaní práce? Táto oblasť je predsa chúlostivejšia a informácie z tejto sféry vnímame oveľa citlivejšie. V nasledujúcich riadkoch vám preto priblížime, ako a kedy si feedback pýtať,  či od koho ho možno očakávať 

 

FEEDBACK – PREČO JE TAK CITLIVOU TÉMOU?

Spätná väzba predstavuje predovšetkým hodnotenie vášho správania, či postoja. Tá môže byť najčastejšie buď pozitívna alebo negatívna. Práve negatívny feedback a jeho prijímanie je veľmi citlivá a niekedy priam náročná téma. Počúvať, že ste nepodali očakávaný výkon, či nenaplnili všeobecné očakávania, zabolí. Podstatné však je, aby ste tieto fakty prijímali racionálne.  

Úspešní ľudia sa stali úspešnými na základe svojich neúspechov. Poučili sa, a premenili ich na svoju výhodu. Preto je nesmierne dôležité byť si vedomý svojich slabých miest, či nedostatkov a aktívne pracovať na ich zlepšení. Ten, kto vám negatívny feedback adresuje, vám mnohokrát najviac pomôže 

Ružové okuliare tvoria len krátkodobý úspech  (ak vôbec) 😊

FEEDBACK – PO REAKCII NA PRACOVNÚ POZÍCIU

Asi nám dáte za pravdu, že pri hľadaní zamestnania by sme všetci chceli vedieť stanovisko zamestnávateľa, a to čo najrýchlejšie. Sme netrpezliví a vytvárame si vlastne závery. Prvým feedbackom, ktorý očakávame, je reakcia po našom zaslaní CV na danú pracovnú pozíciu. Personálne spoločnosti alebo konkrétne firmy, vo svojich inzerátoch uvádzajú, že poskytnú feedback každému napr. do 14 dní, alebo na druhej strane, že budú kontaktovať len uchádzačov, ktorí na základe CV jasne spĺňajú všetky požiadavky. Oni sa vám však stále neozývajú a vy máte pocit, že pozícia je ako ušitá pre vás? Čo teraz? Odporúčame pozrieť si danú inzerciu a presvedčiť sa, ako druhá strana uvádza, že bude feedback adresovať. Prípadne, ak si v inzercii nájdete kontakt na daného personalistu, môžete mu napísať mail s prosbou o feedback k vášmu uchádzaniu sa o daný pracovný post. Telefonát v tomto kroku neodporúčame. Buďte však aj trošku sebakritický. Nemusíte si horlivo žiadať feedback, keď máte prax ako inžinier kvality a hlásili ste sa na pozíciu finančného controllera. 

FEEDBACK – PO TELEFONICKOM ROZHOVORE

Ak sa váš životopis dostal do tohto kroku, je to pozitívne 😊. Zrejme ste pre potenciálneho zamestnávateľa zaujímavým adeptom na pracovný post – aspoň podľa vášho CV. V telefonáte sa vás personalista opýta na užšie, špecifické informácie, ktoré mu buď potvrdia alebo vyvrátia to, že ste na danú rolu ten správny človek. Niekedy sú pracovné inzercie písané naozaj všeobecne a možno ani vy neviete, či je pozícia presne pre vás. Tento telefonát dá veci na pravú mieru.  

 

 

Ak vám na záver druhá strana dá negatívny feedback, resp. že na pozíciu si predstavujú niekoho iného, nezúfajte. Ak to nie je z debaty zrejmé, neváhajte sa opýtať na presné dôvody, prečo nie ste vhodný. Zistené nedostatky vás môžu nasmerovať správnym smerom a nakopnúť vás do odstránenia vašich slabých miest. Samozrejme, nezabudnite poďakovať. DÔLEŽITÉ! V žiadnom prípade sa na personalistu nevyvršujte. Taktiež pokiaľ už prišlo k rozhodnutiu o vašom zamietnutí, nenaliehajte. V mnohých prípadoch má aj sám personalista jasne zadané požiadavky zhora, ktoré musí rešpektovať a taktiež, nikdy neviete, či sa práve cez neho nebudete chcieť hlásiť na inú pozíciu. Negatívny feedback v nás všeobecne pretrváva dlhšie, ako ten pozitívny… 

PO POHOVORE

Feedback po pohovore je viac než samozrejmosťou. V tomto prípade by ste ho mali obdržať vlastne automaticky a to po každom pohovore v rámci jedného výberového procesu. Feedback by mal byť konkrétnejší a váš prípadný „nepostup“ ďalej by mal byť vysvetlený. Ak sa tak nestane, máte absolútne právo pýtať si feedback. Kedy? Na pohovore buďte pozorný a pamätajte si, kedy druhá strana daný feedback prisľúbi – ak to ma byť do týždňa, nevolajte na štvrtý deň, kde je vás verdikt. Ak prejde daná doba, kľudne sa personalistovi (manažérovi-podľa toho, kto vám ten feedback sľúbil) ozvite. S pokojným svedomím môžete využiť telefonát a pripomenúť sa. Nezabudnite, že aj oni sú len ľudia, a stať sa môže čokoľvek. Vieme, že pre vás je ťažký každý deň bez odozvy, ale musíte to brať trošku s nadhľadom a vystupovať aj po danej dobe profesionálne. Ak sa rozhodnete pre email, odporúčame toto pripomenutie napísať napríklad takto:

„Dobrý deň prajem, rád/a by som sa pripomenul/a ohľadom feedbacku po mojom pohovore na pozíciu Controllera. Pohovor som absolvoval/a 15.9., no vaše stanovisko som ešte nedostal/a. Rád by som vás tiež ubezpečil, že po rozhovore s vami a predstavení detailov pozície, môj záujem o pozíciu vzrástol, preto verím, že som zanechal/a pozitívny dojem. Vopred vám veľmi pekne ďakujem, s pozdravom…“.

KOMU VOLAŤ/KOMU NEVOLAŤ?

K tomuto bodu sa ešte predsa len vrátime. Vedieť koho a kedy kontaktovať môže byť kľúčové, ak celý výberový proces nechcete “dopackať”. Zdôrazňujeme, aby ste si feedback pýtali predovšetkým od personalistov, ktorí vás výberovým procesom sprevádzajú (ak sami na pohovore nedostanete inú informáciu). Volať priamo manažérovi, či riaditeľovi a pýtať sa na feedback nie je vhodné. Takmer vždy sa tieto otázky riešia cez personálne oddelenie. Obráťte sa na nich, no nezabudnite na zdvorilosť. Váš prejav, komunikácia a správanie, aj v telefonáte, je vašou vizitkou teraz a aj do budúcna.  

AKO VYUŽIŤ SPÄTNÚ VÄZBU VO SVOJ PROSPECH?

Feedback je cenný balík informácii, ktorý môžete využiť vo svoj prospech. Ako? Jednoducho. V prvom rade si kritiku neberte až príliš osobne. Zachovajte si istý odstup a neprepadajte panike, či zúfalstvu. Nad tým, čo ste počuli, naozaj pouvažujte. Urobte si analýzu, či už v duchu alebo na papieri a sebakriticky si povedzte, v čom mala druhá strana v niečom pravdu😊. Negatívny feedback neznamená koniec sveta. Častokrát je to brána k niečomu lepšiemu, aj keď začiatok je bolestivý. Až prekonáte trpkosť feedbacku, pochopíte, že nič lepšie sa vám nemohlo stať. Odporúčame, aby ste feedback, ktorý dostanete vo výberovom procese, akceptovali a zobrali si z neho všetko, čo môžete, aby ste mohli v ďalších výberových procesoch zlepšiť svoju osobnú prezentáciu. Veľa šťastia.

 

Ak máte pocit, že  potrebujete poradiť a komplexnejšie prejsť budúcim výberovým procesom, či zreflektovať ten minulý, alebo si prejsť cvičné interview s niekým skúseným, vyskúšajte našu službu Kariérne poradenstvo (môžete nás kontaktovať na info@alexpeterson.sk).

Veľmi zaujímavé tipy nájdete aj v článku: Ako sa spamätať z nevydareného pohovoru?


Veríme, že tento článok vám priblížil ako a kedy si feedback pýtať. Máte aj vy konkrétne skúsenosti s problematikou feedbackuBudeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroj obrázku:  Pexels.com

Navrat po rodicovskej dovolenke

Rodičovská dovolenka – čo riešime pred návratom do práce?

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, KTORÉ RODIČIA RIEŠIA PRI NÁVRATE DO PRÁCE

Tému materskej dovolenky sme rozobrali už v článku Návrat po rodičovskej dovolenke.  V tomto pokračovaní sa budeme sústrediť na otázky, ktoré si väčšina matiek, či otcov položí v období návratu do práce. Aké sú tie najčastejšie otázky?

 

MÔŽEM SA DO PRÁCE VRÁTIŤ SKÔR, AKO DIEŤA DOVŔŠI 3 ROKY?

Áno. Zamestnanec nie je povinný vyčerpať si materskú dovolenku v plnom rozsahu, kým dieťa dovŕši 3 roky. Ak sa zamestnanec počas materskej dovolenky rozhodne, že sa chce vrátiť do práce, zamestnávateľ musí jeho požiadavku akceptovať. Podmienkou však je, že zamestnanec najmenej mesiac vopred písomne oznámi zamestnávateľovi dátum nástupu do práce.

DÁ SA NA RODIČOVSKÚ DOVOLENKU VRÁTIŤ, AK SOM UŽ NASTÚPIL/A DO PRÁCE?

Áno. 

Prerušenie rodičovskej dovolenky.  Ak sa rodič vráti do práce skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky, neznamená to, že mu rodičovská dovolenka “prepadla.” V prípade potreby môže zamestnávateľa opäť požiadať o ďalšie čerpanie rodičovskej dovolenky v rozsahu minimálne jedného mesiaca. 

Presunutie rodičovskej dovolenky.  Ak si rodič nevyčerpá celú rodičovskú dovolenku, kým dieťa dovŕši 3, resp. 6 rokov, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskoršie obdobie (do piatich rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov veku dieťaťa). 

Pre správne porozumenie rodičovskej a materskej dovolenky a rozdieloch medzi nimi si prečítajte tento článok na slovensko.sk: Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku 

MUSÍM ZAMESTNÁVATEĽOVI OZNÁMIŤ KONIEC RODIČOVSKEJ DOVOLENKY? AK ÁNO, KEDY?

Áno. Predpokladaný deň skončenia rodičovskej dovolenky, zmeny, týkajúce sa skončenia rodičovskej dovolenkyoznámi žena/muž písomne zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred (§ 166 ods. 3 Zákonníka práce). 

 

 

SKONČILA SA MI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA. MUSÍM DOSTAŤ SVOJE PÔVODNÉ MIESTO?

Pri návrate do práce po rodičovskej dovolenke vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu zrušeného pracovného miesta (s výpovednou dobou a odstupným) alebo vám môže ponúknuť dohodu o skončení PP (pracovný pomer) z rovnakého dôvodu (tiež s nárokom na odstupné). Zamestnávateľ vám však môže ponúknuť aj iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vašej zmluve, ak také ma, aj keď to oddelenie už napr. neexistuje, pracovné miesto existovať môže. Potom musíte riadne do prace nastúpiť. Ak by ste nemohli/nechceli, musíte dať výpoveď  vy alebo sa dohodnúť na skončení PP dohodou bez udania dôvodu, tu už ale nárok na odstupné nevzniká. 

MÁM NÁROK NA NEPLATENÉ VOĽNO PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Pomerne časté sú situácie, kedy dieťa dovŕši 3 roky, je zdravé, avšak nie je prijaté do škôlky v čase svojich 3.narodenín. Ak rodič nenájde inú možnosť, môže požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť.  

MÁM PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE NÁROK NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS?

Ak žena alebo muž, trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov, požiada o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

MÔŽEM DOSTAŤ VÝPOVEĎ PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Áno. Počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Po návrate do práce už rodič nie je chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, aj keď dieťa, o ktoré sa stará ešte nedovŕšilo tri roky (výnimku majú iba osamelí rodičia).

KEĎ DÁM VÝPOVEĎ V PRÁCI, BUDEM MAŤ NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI?

Načasovanie výpovede počas rodičovskej dovolenky alebo po jej skončení je dôležité, nakoľko môže výrazne ovplyvniť nárok na ďalšie dávky, ako je nemocenské, materské, či dávka v nezamestnanosti. Prečo je potrebné nastúpiť aspoň na jeden deň do práce po skončení rodičovskej dovolenky,  ak nechcete prísť o dávky, si môžete prečítať v článku Výpoveď v práci po RD a nárok na dávky. 


Veríme, že tento článok do série „rodičovská dovolenka“ vám priblížil ďalšie potrebné informácie. Máte aj vy skúsenosti s problematikou rodičovskej dovolenky? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti prostredníctvom komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

Zdroj: Kristína Kováčiková, https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/zakonnik-prace-tehotna-rodic/nastup-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke/  26.6.2022 

www.rodinka.sk 26.6.2022 

www.slovensko.sk 26.6.2022 

Obrázok: Ketut Subiyanto, pexels.com

 

Materské

Návrat po rodičovskej dovolenke

AKO NAČASOVAŤ NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Rodičovská dovolenka je jedinečný čas pre každú ženu, matku a pracovníčku. Aj tá naspešnejšia „biznismenka“ vtedy svoje povinností odloží na druhú koľaj a začne sa venovať na plnú úväzok svojmu dieťaťu. Klasická dĺžka rodičovskej dovolenky na Slovensku sú 3 roky. V dnešnom období  narastá počet mamičiek, ktoré návrat po rodičovskej dovolenke urýchlia. Prečo?  

 

NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE – PREČO MATKY UKONČUJÚ RODIČOVSKÚ DOVOLENKU SKÔR?
1.   FINANČNÉ DÔVODY 

Nie je novinkou, že materská dovolenka nie je len krásnym, ružovým obdobím, ale aj obdobím, kedy sa do veľkej miery priškrtí rodinný rozpočet. Financie nepostačujú a tak si rodina zrazu nemôže dovoliť to, na čo boli jej členovia zvyknutí. Prvé mesiace materskej dovolenky sú z finančného hľadiska ešte tie priaznivejšie. Približne 8 mesiacov matka poberá 75% DVZ (denný vymeriavací základ). Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2022 je 74,4987 €. Materská dovolenka má však aj svoj strop. Nemyslite si preto, že keď ste ako úspešná manažérka zarábala 5000€, budete priamo úmerne k tomu dostávať aj materskú. V roku 2022 môžete získať maximálne 1732,10€ ak má mesiac 31 dní. Nakoľko vieme, že mnohé matky majú zárobky ďaleko nižšie, ako sú sumy , ktoré sme teraz spomínali, ich finančné možnosti sa radikálne znížia. Matka je tak nútená návrat po rodičovskej dovolenke prehodnotiť a teda urýchliť. Nehovoriac o tom, že po týchto spomínaných mesiacoch jej táto dávka zanikne.

Efektívnym riešením finančných dôvodov pri rodičovskej dovolenke môže byť skrátený, v niektorých prípadoch možno len „štvrtinkový“ pracovný úväzok, kedy matka môže pracovať z domu. Home office je všeobecne obľúbenou formou vykonávania práce a pri tejto situácii to platí dvojnásobne.

2.  RODINNÉ DÔVODY

Finančné a rodinné dôvody sú častokrát veľmi prepojené. V súčasnosti je veľmi časté, že po istej dobe sa na rodičovskú dovolenku vyberú aj oteckovia. Matky tak znova štartujú svoje pracovné návyky a plánujú svoj návrat do práce. Menej príjemným dôvodom sú zdravotné problémy člena rodiny, najmä otca, ktorý nie je schopný svojej profesie. Rodinný rozpočet tak nepustí a matka nemá iné východisko, ako návrat po rodičovskej dovolenke zrealizovať.

3.  OBAVA ZO STRATY PRACOVNÉHO MIESTA/ROLE

Tri roky sú predsa značná doba a v dnešnom uponáhľanom svete znamená tento čas naozaj veľa. Ak vyslovene nie ste ženou, ktorá si svoje pracovné miesto pred odchodom na materskú dovolenku naozaj vydupala, možno vás návrat do práce až tak nepáli. Avšak ak ste pravým opakom, veríme, že sa o svoje vydreté miesto patrične obávate. „Ako bude vyzerať firma o 3 roky?“, „Budem mať stále rovnakého šéfa?“, „ Čo ak ma nahradí niekto, kto bude rovnako alebo dokonca viac šikovný, než som bola ja?“. Tieto otázky si takýto typ ženy jednoznačne kladie. 😊 Obavy sú prirodzené. Spoločnosti hľadajú šikovných a spoľahlivých ľudí a konkurencia je medziročne čoraz vyššia.

*** DOLEŽITÉ: Pri návrate po rodičovskej dovolenke vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu zrušeného pracovného miesta (s výpovednou dobou a odstupným) alebo vám môže ponúknuť dohodu o skončení PP (pracovný pomer) z rovnakého dôvodu (tiež s nárokom na odstupné). Zamestnávateľ vám však môže ponúknuť aj iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vašej zmluve, ak také má, aj keď to oddelenie už napr. neexistuje, pracovné miesto existovať môže. Potom musíte riadne do prace nastúpiť. Ak by ste nemohla/nechcela, musíte dať výpoveď vy alebo sa dohodnúť na skončení PP dohodou bez udania dôvodu, tu už ale nárok na odstupné nevzniká.

 

 

KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS NA NÁVRAT PO RODIČOVSKEJ DOVOLENKE?

Návrat po rodičovskej dovolenke je pre matku a samotnú rodinu veľkým krokom. Túto zmenu si treba naozaj veľmi dobre premyslieť a myslieť tak na všetky stránky života, ktoré sa týmto rozhodnutím zmenia. Čo tvorí hlavné piliere tohto rozhodnutia?

 

1.  RODINNÉ ZÁZEMIE (O DIEŤA JE POSTARANÉ)

Určite nám dáte za pravdu, ak povieme, že spokojnosť dieťaťa a zabezpečenie jeho starostlivosti je vždy na prvom mieste. Pokiaľ vaše dieťa ešte nenavštevuje škôlku, jasle, alebo nemáte „vybavenú“ babičku na celodenné stráženie, na návrat do práce zabudnite. Ak si občas necháte postrážiť dieťa susedkou, to neznamená, že môžete ísť pokojne do práce.  Vy, ako starostlivá mamička, budete v najlepšej pohode, ak budete vedieť , že dieťa má stálu opateru a nič mu nehrozí. Nehovoriac o tom, že ak vypustíte obavy o svoje dieťa, váš pracovný výkon po návrate z rodičovskej dovolenky môže byť o to vyšší. To zamestnávateľ jednoznačne uvíta.

2.  POTREBA SEBAREALIZÁCIE A SOCIALIZÁCIE

Väčšina mamičiek cíti po približne 2 rokoch značnú potrebu sebarealizácie, angažovania a jednoducho potreby byť užitočná niekde inde, ako pri prebaľovaní plienok 😊  Tento pocit, je úplne normálny a pre toto obdobie veľmi prirodzený.  V tomto okamihu je dobré, ak sa matka naozaj začne obzerať po príležitosti pracovať.  Neriešenie tejto situácie môže viesť k frustrácii a celkovému znechuteniu ďalšieho obdobia rodičovskej dovolenky. (Niektoré mamičky si tento pocit sebarealizácie kompenzujú vlastnými aktivitami v pohodlí domova. Ide napr. o písanie článkov, výpomoc manželovi pri tvorbe prezentácii, či pomáhajú s „papierovačkami“ v rodinnej firme…) 

3.  VHODNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY (MEETING SO ŠÉFOM)

Posledným, no o to dôležitejším bodom, ktorým si treba prejsť pri návrate po rodičovskej dovolenke je zistenie aktuálnych pracovných podmienok a všeobecnej situácie u zamestnávateľa. Jednoznačne vám odporúčame naplánovať si osobné stretnutie so svojím nadriadeným, šéfom, či teamleadrom, aby ste sa o vašom návrate dôkladne porozprávali. Za tie roky sa mohlo mnoho vecí zmeniť a to, že si doma na gauči budete vytvárať domnienky, ako to asi teraz funguje, vám nepomôže. Po hĺbkovom rozhovore s  vedením budete na 100% vedieť, čo môžete očakávať, aké pracovné miesto je pre vás pripravené a teda, či návrat do práce naozaj zrealizujete.  

Ak by ste sa náhodou rozhodli nepokračovať u vtedajšieho zamestnávateľa a riešili by ste problematiku výpovede, odporúčame vám prečítať si náš článok: Podanie výpovede – ako to zvládnuť hladko a elegantne?  V prípade, že si v tomto období akosi neviete dať rady a chýba vám dostatok informácii o aktuálnom pracovnom trhu, veľmi radi vám pomôžeme my, v  ALEX PETERSON.

Ak vás táto téma zaujala, sledujte náš blog, pretože čoskoro sa môžete tešiť na pokračovanie 😊


Máte za sebou aj vy rozhodovanie o návrate po rodičovskej dovolenke? Podeľte sa s vami o vaše skúsenosti formou komentára na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu). 

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

Zdroje:

https://tehotenstvo.rodinka.sk/prirucka-pre-rodica/zakonnik-prace-tehotna-rodic/nastup-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke/ 

https://www.profesia.sk/forum-prace/zakonnik-prace/aktualny/navrat-do-prace-po-predlzenej-rodicovskej-dovolenke-316398 

Obrázok: Anastasia Shuraeva, Pexels

bláznivé otázky na pohovore

Bláznivé otázky na pohovore

AKO SA NEDAŤ NACHYTAŤ NA BLÁZNIVÉ OTÁZKY PERSONALISTU

Zažili ste už niekedy situáciu, keď sa vás pohovorujúci opýtal divnú/bláznivú otázku? Tí, ktorí si tým prešli, už vedia, že personalistovi nepreskočilo, ani sa nemusia obávať o jeho duševné zdravie 😊  Je to totiž spôsob, akým sa dajú zistiť schopnosti, či vlastnosti kandidáta bez toho, aby na prvý pohľad zrejmé, čo sa otázkami sleduje.  Sú to otázky, ktoré majú kandidáta zastihnúť nepripraveného – avšak zámerom nie je vám uškodiť, ale zistiť ako reagujete pod stresom a v nezvyčajných situáciách.

Dnes vám zhrnieme azda tie najpodivnejšie bláznivé otázky recruiterov a načrtneme aj spôsoby, akými na ne odpovedať. Zaručene vás potom na pohovore nezaskočí ani veta „Akým zvieraťom by ste chceli byť?“.

Pokojne si môžete skúsiť nasledujúce bláznivé otázky zodpovedať – nie je to také ľahké, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať😊.

BLÁZNIVÉ PODIVNÉ OTÁZKY – ČO ZNAMENAJÚ

Takéto otázky môžeme rozdeliť podľa toho, čo sa pohovorujúci o vás chce dozvedieť. Buď sú to informácie o vašom charaktere/osobnostných črtách, alebo zisťuje, akým spôsobom analyzujete problém a ako pristupujete k jeho riešeniu. Takisto môže byť zvedavý na vašu kreativitu a schopnosť vynájsť sa v nezvyčajnej situácii.

1. TAKZVANÉ „CHARAKTEROVÉ OTÁZKY“

„Ak by ste mali byť zvieraťom, čo by to bolo?“

„Ak by ste boli jablko, akej farby by ste boli?“

„Ak by ste si mohli vybrať, že sa stanete superhrdinom, ktorý by to bol?“

„Aká je vaša najobľúbenejšia postavička z Disney rozprávok?“

„Keby ste vyhrali v lotérii, prišli by ste na druhý deň do práce?“

„Akou dopravnou značkou by ste chceli byť?“

„Máte hodnotiacu škálu od 1 do 10, pričom jednotka znamená výborné hodnotenie a desiatka najhoršie. Akou číslicou by ste sa ohodnotili?

Pri takýchto typoch otázok zväčša ide o to, aké vlastnosti daným predmetom/zvieratám/hrdinom priradíte. Pohovorujúci sleduje vaše uvažovanie a taktiež to, či sa vyberiete viac racionálnym alebo kreatívnym smerom. V odpovedi na otázku možno dokonca o sebe prezradíte viac, ako ste plánovali. Základom je nedať sa zneistiť, porozmýšľať a svoju odpoveď odôvodniť – neexistuje správna, ani nesprávna odpoveď.

2. ANALYTICKÉ OTÁZKY

„Čo myslíte, aká je najvyhľadávanejšia fráza na Youtube?“

„Koľko svetelných križovatiek je v Bratislave?“

„Ak by ste mali vyprázdniť lietadlo plné cukríkov, ako by ste to urobili?“

„Koľko tenisových loptičiek sa zmestí do autobusu č. 95?“

„Koľko ľudí odletelo minulý rok z letiska v Bratislave?“

„Čo by ste boli ochotný zaplatiť za stroj, ktorý neobmedzene tlačí reálne peniaze?“

„Ak by ste sa zobudili a vo vašej emailovej adrese ste si našli 2-tisíc neprečítaných emailov a mohli by ste odpovedať iba na 300 z nich, ktoré z nich by ste si vybrali?“

„Veríte v mimozemšťanov? Prečo áno a prečo nie.“

„Lienky sú červené. Aj jahody sú červené. Prečo?“

Podobné otázky majú odhaliť spôsob akým sa vysporiadate s hlavolamom a ako analyzujete problém/otázku. Nikto nečaká, že prídete s presnou a správnou odpoveďou, ide však o spôsob, ako sa k vášmu odhadu dopracujete. Príklad odpovede môže byť aj takýto: „Autobus 95 je kratší, a jeho dĺžka môže byť cca 10 metrov a šírka 2,5 metra – usudzujem z toho že šírka jazdného pruhu je cca 3,5 metra…“. Toto je časť, ktorá je pre pohovorujúceho dôležitá, nie konečný výsledok.😊

 

 

3. KREATÍVNE OTÁZKY

„Ako by ste opísali žltú farbu niekomu, kto je slepý?“

„Predstavte si, že ste slon – ako by ste sa správali pri stretnutí s korytnačkou, ktorá vám vošla do cesty?“

„Aký darček by ste nám vybrali?“

„K čomu všetkému by ste mohli použiť pomaranč, pero, okuliare a plastovú fľašu?“

Pri týchto typoch otázok zapojte všetku svoju kreativitu – avšak nehovorte úplné nezmysly, snažte sa svoju odpoveď aspoň nejako odôvodniť, pokojne nad otázkou porozmýšľajte.😊

4. CHYTÁKY

„Každé CV má aspoň jednu lož. Ktorá je tá Vaša?“
„Čo sme sa Vás ešte nespýtali a mali sme?“
Takéto otázky možno využiť vo váš prospech. Je to priestor, kde môžete o sebe niečo viac povedať, na isté veci upozorniť. Aj pri otázke o lži vo vašom CV – môžete to obrátiť na vtip, závisí od konkrétnej situácie. Sú to otázky, ktoré preveria vašu pohotovosť a úprimnosť.

 

KTO BY MAL KLÁSŤ PODOBNÉ „BLÁZNIVÉ OTÁZKY“ A ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ

Vyššie spomínané „bláznivé otázky“ môžu na pohovore pobaviť a viesť k uvoľnenejšej atmosfére – ak sa nedáte vykoľajiť a nebudete ich brať smrteľne vážne. Napriek tomu je dôležité zvážiť, pri akej pozícii takéto otázky klásť a akú váhu odpovediam priradiť, nakoľko ich treba brať s veľkou rezervou.

Žiadna otázka neposkytne pohovorujúcemu skratku ku poznaniu osobnosti kandidáta. Odpovede môžu maximálne načrtnúť isté charakteristiky kandidátov – ak vôbec. Práve kvôli tomuto by mal podobné otázky pokladať skúsený recruiter/personalista, ktorý si je toho vedomý.

Dobrá správa pre kandidátov je, že trend kladenia „bláznivých otázok“ máme (snáď) pomaly za sebou. Na pohovore sa už poväčšine stretnete s otázkami, ktoré majú súvis s pracovnou pozíciou, a ktoré priamo mieria na vaše schopnosti, zručnosti, znalosti či motiváciu. Avšak, ak sa na vašom budúcom pracovnom pohovore stretnete s divnými otázkami, môžete byť aspoň trošku pripravení a vedieť ako reagovať 😊

 


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON

 

nevydareny pohovor

Ako sa spamätať z nevydareného pohovoru?

AKO ZABUDNÚŤ NA NEVYDARENÝ POHOVOR?  AKÉ PONAUČENIA SI Z NEHO VZIAŤ?

Predstavte si, že sa veľmi dôkladne pripravíte na interview, naštudujete si informácie o firme, prejdete si potenciálne otázky, vyskúšate si popísať vaše pracovné skúsenosti, aj vaše úspechy. Dokonca si vytlačíte a pripravíte prezentáciu úspešných projektov (odporúča sa pre niektoré pozície, napr. v stavebníctve 😊).  Ale interview neprebehne podľa vašich predstáv, ste sklamaný a cítite, že ste asi neuspeli.

ČO NEČAKANÉ SA MÔŽE NA INTERVIEW STAŤ?

1. PADNE OTÁZKA, NA KTORÚ NEVIETE ODPOVEDAŤ

Nevydarený pohovor môže často vzniká práve kvôli zákerným, ba niekedy až nepochopiteľným otázkam druhej strany. „Spomeňte si na situáciu, kedy ste …“, „Prečo ste celý rok nevedeli nájsť prácu“, „Akým zvieraťom by ste chceli byť“. Na interview môžu padnúť otázky, na ktoré neviete odpovedať, alebo sa vám zdajú nezmyselné. Prípadne máte „okno“ a nenapadnú vám vhodné odpovede alebo si nespomeniete na dané situácie.

2. NEOVLÁDNETE SA

Áno, interview vás môže nahnevať. Môžu padnúť otázky, ktoré sa vám zdajú absurdné, či príliš jednoduché, a vy ste mali pocit, že musíte hiring manažéra „podpichnúť“, ako napríklad: „Odpoveď na túto otázku máte v CV“ „To nemyslíte vážne, že sa ma toto pýtate?!“
V extrémnom prípade vás môže dotyčný rozplakať alebo inak emočne vykoľajiť. Otázka vám môže privodiť spomienku na nedávno zosnulú blízku osobu, bossing, či obťažovanie u pôvodného zamestnávateľa. Nevydarený pohovor sa v istých situáciách môže zavŕšiť vašim vybuchnutím (čo samozrejme človek o pár minút ľutuje).
Taktiež tu zaraďujeme vaše nevhodné poznámky na hiring manažéra – na jeho, či jej otázky, správanie, oblečenie, pracovné skúsenosti (či ich absenciu), či vaše sexuálne narážky, či návrhy na večeru vo dvojici po práci.

3. NIE STE VO SVOJEJ KOŽI

Interview je v istom zmysle neprirodzená vec. Je preto prirodzené mať trochu trému. Obzvlášť vtedy, ak ste absolvent a  ide o váš prvý pohovor, alebo ste dlho žiadne neabsolvovali. Skúsený personalista s tým však ráta, nebojte sa.

Odporúčame vám aj článok “Zlyhanie na pohovore…alebo ako pohorieť na interview, kde nájdete ďalšie situácie, ktoré môžu na pohovore nastať.

 

 

NEVYDARENÝ POHOVOR – ČO ROBIŤ PO NEÚSPEŠNOM INTERVIEW?

1.   UVEDOMENIE SI …. 

V prvom rade si uvedomte, že neúspešné pohovory, vrátane tých, kde kandidáti „zlyhajú na plnej čiare“, nevedia odpovedať, či inak pohoria, sa dejú na dennej báze.  Áno, sú aj exotickí kandidáti, ktorí získajú prácu na prvý pokus.  Avšak, väčšina z nás, smrteľníkov, si bežne absolvuje neúspešné pohovory. A na niektorých z nich sa cítime aj trápne. Všetko zlé je však na niečo dobré, ak si z toho vezmeme ponaučenie.

2. REFLEKTUJTE…

Nevydarený pohovor nás dokáže veľa naučiť a preto nezúfajte. Zreflektujte si, čo sa na interview stalo a čo by ste mohli zlepšiť. Pokojne si aj zapíšte otázky, ktoré zazneli a nahlas, či písomne si spracujte optimálne odpovede. Poraďte sa s nejakým známym, ktorý pracuje v HR oblasti alebo vedie pohovory.
Nie všetko musí byť hneď vaša vina alebo vôbec niekoho vina. Niekedy sa odohrá súhra okolností (váš neskorý príchod, chybné navigovanie na vrátnici, tmavá zasadačka, chýbajúce úvodné predstavenie…), ktorá vás vyhodí z konceptu a nebudete vo svojej koži. Možno hiring manažér mohol klásť lepšie otázky alebo použiť inú formu. Skúste si zreflektovať, kde môžete zmeniť svoje správanie vy, a tiež, ako sa lepšie pripraviť na rôzne neočakávané okolnosti.

3. … PRIJMITE SPÄTNÚ VÄZBU

Niekedy je tiež vhodné zavolať vašej kontaktnej osobe, ktorá bola na interview a úprimne si vyžiadať spätnú väzbu. Na telefonát si však pripravte konkrétne otázky. Spätnú väzbu prijmite a premýšľajte nad ňou – je pre vás cestou k zlepšeniu a lepšiemu zvládnutiu ďalších pohovorov.  A ak je úprimná, znamená to, že osobe, ktorá vám ju dáva, na vás záleží – napriek tomu, že sa nemusí dobre počúvať  alebo môže (aj negatívne) prekvapiť.

Samozrejme, počítajte s tým, že nie vždy dostanete detailnú spätnú väzbu. Avšak, skúsiť sa oplatí.   Ak máte priestor sa porozprávať s daným človekom, pýtajte sa aj na pozitívne stránky – rovnako ako sa chcete vyhnúť chybám, ktoré ste urobili, tiež chcete zachovať pozitívne aspekty vášho vystupovania, či dojmu.   Môžno po telefonáte zistíte, že nevydarený pohovor vlastne nebol až takou katastrofou, ako si myslíte 😊

Za spätnú väzbu sa poďakujte. Opätujte ju, iba ak je vyžiadaná. Vaše „a vy by ste mohli nabudúce zmeniť toto a tamto“ môže všetko pokaziť.

4. NAPÍŠTE POĎAKOVANIE ZA USKUTOČNENÉ INTERVIEW

Emailové poďakovanie za interview je štandardom v niektorých krajinách, no na Slovensku je skôr príjemnou výnimkou.  Vhodne zvolenou formou sa môžete vyzdvihnúť.  Ak už ste boli zamietnutý alebo z pohovoru je to úplne zrejmé, môžete dokonca znovu získať body. A ak aj nie, získate body do budúcna – nikdy neviete, kde bude daná osoba pracovať.

5. OSPRAVEDLŇTE SA

Ospravedlnenie prichádza do úvahy, ak vaše správanie na pohovore nebolo vhodné.  Ide  najmä o výbuchy emócii (ak ste sa rozplakali, či začali kričať), alebo silne nevhodné vyjadrenia (oponovanie hiring manažérovi, arogantné odpovede). Napriek tomu, že danú pozíciu asi nezískate, vzťahy, ale aj vlastné pocity, dokážete urovnať jedným telefonátom, či emailom, kde sa ospravedlníte za nevhodné správanie (ak je to vhodné, môžete ho konkrétne pomenovať).

6. HOVORTE O TOM

Nikdy nie je dobré potláčať svoje pocity. Je v poriadku mať negatívne pocity, a tiež je v poriadku dať von negatívne emócie. Hovorte o tom s dobrým priateľom, zrelaxujte sa, odreagujte sa pri športe, či hudbe.  A odmeňte sa. Máte za sebou ďalšiu životnú skúsenosť, ktorá vás posúva vpred. Nevydarený pohovor nemusíme stále vykresľovať len čiernou.

 

RADA NA ZÁVER – ZAMERAJTE SA NA BUDÚCNOSŤ

Nie je nič horšie, ako sa nekonečne trápiť a vŕtať v minulosti. Pohovor už prebehol, zreflektovali ste a našli ste chyby, ktoré môžete v budúcnosti eliminovať. Pokračujte v hľadaní vysnívanej pozície a zamerajte sa na ďalšie interview.  Dôkladne sa pripravte, pripravte si odpovede na potenciálne nepríjemné, či citlivé otázky.  Nastavte sa do budúcna a myslite pozitívne. Každá chyba, či zlyhanie, môže byť odrazovým mostíkom k úspechu.   Pamätajte na to, že neúspešný pohovor je súčasťou hľadania práce a súčasťou vášho rastu.

Ak máte pocit, že  potrebujete poradiť a komplexnejšie prejsť budúcim výberovým procesom, či zreflektovať ten minulý, alebo si prejsť cvičné interview s niekým skúseným, vyskúšajte našu službu Kariérne poradenstvo (môžete nás kontaktovať na info@alexpeterson.sk)


Budeme radi, ak nám napíšete  vaše skúsenosti, či tipy ako komentár na Facebooku (link na našu skupinu tu), alebo na LinkedIne (link na našu firemnú stránku tu).

 

Zoznam článkov v blogu ALEX PETERSON